ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2564


        เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บนฐานมูลค่าทรัพย์สินอย่างแท้จริง แทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ มีการใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เสียภาษีให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

        ในการนี้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือกรอกแบบสอบถามผ่านทาง
 
Link : https://bit.ly/3DXHQXR 
 
ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพุธที่ 22 กันยายน 2564